За метода "Работилница за бъдеще"

Чрез своето име и дейност "Работилница за бъдеще - България" популяризира едноименния метод. В нашата работа той бива прилаган, за да се демонстрира на практика, как предложенията за решения на обществени проблеми, идващи от компетентни и ангажирани граждани могат да станат по-чуваеми, независимо от техния социален и професионален статус. Чрез своя начин на работа Работилница за бъдеще България също така показва, че сравнително бързо могат да се формулират приоритети за бъдещото развитие на една общност.

"Работилница за бъдеще" е метод, създаден от Робърт Юнг, Рюдигер Луц и Норберт Мюлер. Чрез него  се развива фантазията с цел намиране на нови идеи и решения за социални проблеми.

Методът "работилница за бъдеще" е в противовес на държавните планирания. Чрез него се цели да се даде власт на онези, които са засегнати от планирането и хората да се превърнат от обект в субект на същото това планиране. Изхождайки от конкретния контекст те трябва да си извоюват по-широки полета на действия. "Работилница за бъдеще" е приложима навсякъде, където групи от хора имат проблеми, които не могат да бъдат решени с понастоящем наличните средства. Опитът показва, че този метод е подходящ за всякакви възрастови групи и хора с различна ниво на образование.

Методът е особено високо ценен от участници, които имат малък опит с креативното взимане на решения. Това са например младежи и деца. Прилагането на този метод в определени групи изисква интензивна подготовка и наблюдение от модератори.

 

Области на прилагане

Възможно е прилагане при учене, разрешаване на проблеми, намиране на идеи, развитие на стратегии и комуникация в рамките на определени теми. Едновременно биват развивани проекти за бъдещето, цели и средства за организация. Прилагането се концентрира най-вече върху процеси и бива използвано от общини, местни ръководни структури и други. В този смисъл "работилница за бъдеще" представлява метод за участие на гражданите.

"Работилница за бъдеще" се прилага например в планирането на градовете, за да могат гражданите да участват в него, или за развитието на организации, за да могат сътрудниците да формулират определени общи цели и ценности.

Постигат се решения, които преди това са били напразно търсени от участниците. Засегнатата тема трябва да бъде разглеждана в перспектива, подробно и да бъдат осигурени различни гледни точки към нея. За да има краен успех трябва да се развие усещане за бъдещето, като при това личността заема централно място. Необходимо е и освен това да се постигне самопознание, което включва осъзнаване на страхове за бъдещето, постигане на лична самоувереност на участниците, увереност в собствените сили.

Различни фази на работа с метода "работилница за бъдеще"

Методът "работилница за бъдеще" има три основни, една предварителна фаза и етап на последваща обработка.

Предварителна фаза: Започване/ ориентиране в ситуацията

Тук се образува определена група, като при това се създава атмосфера на взаимно доверие. Това се постига чрез непринудени уговорки в рамките на групата, изясняване на общите интереси, както и методично и времево планиране на работилницата.

Споделяне на негативен опит и критика

В тази фаза участниците изразяват несъгласие, критика, негативен опит спрямо определена тема. Те трябва да са сравнително свободни от принуда. Целта тук е по-малко занимаване с проблемите и повече събиране на материал за по-нататъшната работа. Този етап е подходящ за изразяването на гняв, яд и разочарование. Така съзнанието е свободно за креативна, изпълнена с фантазия и конструктивна дейност работа във втората и третата фаза.

Фантазия/Утопия

в тази фаза е важна креативността на всеки отделен човек. Трябва да се мисли утопично. Началното изречение би могло да бъде "би било хубаво, ако...". Фрази "убийци" като например "Това е невъзможно" трябва да бъдат избягвани. Разрешено е и трябва да се фантазира. Изключително полезен е брейнсторминг по карти за моделиране, които както при метода на модерацията, трябва да бъдат подредени по теми.

Реализация и практика

Това е етапът на свързване на първите две фази. Трябва да бъде преценено, какво е реалистично. Особено подходящо на този етап е привличането на квалифицирани специалисти. Някои екипи се отказват от външни експерти и определят самите участници като експерти в определена област. На този етап трябва да се упражняват различни процеси за планиране на проекти, за прокарване на обществени промени и за квалифициране в използването на циклични групови процеси.

Етап на последваща обработка

Предварителното обобщение бива подготвено от модератора. Целите, подходите и резултатите отново биват резюмирани и подредени. Под мотото: "А сега накъде?" се обсъждат възможни допълнителни дейности за работилницата. Ако е необходимо се определят нови срещи. Накрая участниците обсъждат, как са усетили съвместно прекараното време.