РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ ЗА БЛАГОДЕНСТВИЕ, СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА


Наскоро фондация “Конрад Аденауър” публикува материал със саглавие “Ръководни принципи за благоденствие, социална справедливост и устойчива икономика”. Документът дава становище за преодоляване на световната финансова и икономическа криза, като настоява за налагане на международни правила подобни на Моделът на социалното пазарно стопанство от договора от Лисабон, които задължава държавите от ЕС да работят в посока на „конкурентноспособно пазарно стопанство”. Според доклада на фондацията, тези принципи трябва да придобият международна валидност: “Настоящата финансова криза може да бъде преодоляна единствено чрез международни правила за финансовите пазари.”


За да докаже валидността на това твърдение, Д-р Марко Арндт, ръководител на бюрото на “Конрад Аденауер” в София, публикува мнения на видни представители на политиката и науката в ЕС. Всички те се обединяват около твърдението, че е нужен международен консенсус върху общите принципи и ценности, които да спомогнат установяването на този ред. Целта е изграждане на устойчива икономика, която да прави възможни благополучието и социалната справедливост. Един от основните принципи е отхвърлянето на националния или регионалния протекционизъм. Глобализацията трябва да бъде запазена, но само когато е ориентирана към общото благо, демократичната легитимацията и ненакърнимостта на човешките права. Това са принципите върху които трябва да стъпи новият международен модел, вземайки предвид културните и обществените особености на всяка нация. Ръководни принципи в тази насока са стабилна правна система и демокрация, широко политическо участие и свободен достъп до информация, посредством независими медии.


Работилница за бъдеще България вярва, че тези принципи могат и трябва да бъдат наложени в България, като способ за постигане на националните приоритети за развитието и благоденствието на страната.


Цялата статия може да прочетете тук>

#фондацияКонрадАденауърБъдещетонаБългария #РаботилницазабъдещеБългария #ГРенцебах #ФранцЙозефГренцебах #Моделътнасоциалнотопазарностопанство #ДрМаркоАрндт #Глобализацията

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square