Защо Германия трябва да инвестира в България


RTR4CJW5-628x330.jpg

Г-н Гренцебах, инициатор на Работилница за бъдеще България, привлече вниманието ни към любопитна статия, анализираща икономическото развитие на Германия. Статията на Марцел Фрацшер, председател на DIW, публикувана на станицата на agenda.weforum.org, разкрива една неочаквана гледна точка. Според Фрацшер, към момента немската икономиката буксува. Противно на очакваното, Германия се намира в изключително неблагоприятна икономическа позиция, от която може да излезе само като увеличи нивата на инвестиции си - не само на държавно, но и на европейско ниво. Работилница за бъдеще България смята, че българските политици могат умело да се възползват от случая за да привлекат сериозни немски инвестиции към България. Това би оказало благоприятно влияние не само вурху икономическото развитие на двете страни, но и върху бъдещето на целият ЕС. Важен аргумент тук е становището на г-н Гренцебах за възтановяване и развиетие на България, изготвено от екипът на Работилницата. За да подкрепим предложената програма, предоставяме пълен превод на статията на Марцел Фрацшер:

Защо Германия трябва да инвестира

Привидно германската икономика работи на пълни обороти, като очаква растеж от повече от 2% през тази година. Очаква се заплатите да скочат с 3%, а излишъкът да се увеличи до 8,4% от БВП. През последните десет години безработицата е намаляла наполовина, а в момента е с най-ниските нива отчитани някога. Немските износители остават високо иновативни и конкурентоспособни. Правителството отчита значителен бюджетен излишък. Докато останалата част от Европа остава в кризисно и нестабилно положение, бъдещето на Германия изглежда светло и сигурно. Но тази розова картинка може да е подлъгваща, предупреждава Фрацшер.

В действителност тези розови макроикономически данни разказват само част от историята. От създаването на еврото през 1999 година, ръстът на производството в Германия е нараснал не повече от среднното за ЕС. Наблюдава се понижение на заплатите на половината от работещите, а средният годишен ръст на БВП е едва 1,2%.

Една от основните причини за това е пословично малките немските инвестиции, които са сред най-ниските измежду държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Резултатът от това е влошаваща се инфраструктура, включително пътища, мостове и училища. Това, заедно с неадекватна регулаторна и бизнес среда, предизвика безпокойство сред бизнеса. От 1999 година насам най-големите немски мултинационални компании са удвоили броя на своите работници в чужбина, като същевременно орязват работните места в Германия.

От 2013 насам, коалицията на Християндемократическия съюз и социалдемократите целят повишаване на публичните и частните инвестиции до 3% от БВП, или 90 милиарда eвро (100.8 милиарда щатски долара) годишно, за да достигнат средните за ОИСР нива. Въпреки че това не е особено амбициозна цел - след като текущият излишък в бюджета на Германия към момента възлиза на 7.8% от БВП - постигането на тези нива е жизненоважно за просперитета на страната.

През август миналата година германското правителство назначи експертен комитет от бизнеса, синдикати, финанси, и академичните среди, които да определи как да се постигне целта. През април миналата година комисията представи своя план за действие в десет точки, които отразяват необичайно широк консенсус сред експертния съвет относно фокуса на програмата.

За начало планът призовава към облекчаване на натиска върху публичните инвестиции, породен от опитите за консолидация на държавния бюджет. Планът не оспорва конституционно наложената мярка, която забранява бюджетният дефицит да надвишава 0,35% от БВП. Препоръчва се изграждане на правно обвързващ механизъм, наложен от страна на правителството, който да подържа нивата на инвестициите поне толкова високи, колкото са нивата на обезценяване на държавните активи. Предвижда се използване на непланирани бюджетни излишъци, преди всичко за увеличаване на публичните инвестиции.

За да се подкрепят инвестициите на местно ниво, експертната комисия предлага създаването на "Национален инвестиционен пакт", който да даде възможност на общините да увеличат инвестициите с най-малко 15 милиарда евро през следващите три години. Препоръчва се създаване на обществена консултативна институция, която да помага на общините да реализират своите инвестиционни проекти, които към момента изостават с 118 милиарда евро от поставените цели.

Най-спорният въпрос, както в рамките на комитета, така и в Германия като цяло, се отнася до финансирането на инфраструктурни проекти чрез публично-частни партньорства. Това привидно обещаващо решение се оказа далеч от панацея. За да се постигне ефективно равновесие, планът предлага създаване на два публични фонда. Първият да бъде финансиран от институционалните инвеститори, а - от частни лица. Публични проекти, финансирани от фондовете, ще повишат ефективността, което ще привлече частно финансиране.

Що се отнася до частния сектор, Комитетът препоръчва акцентът да се постави върху развитието на сектори, които ще доминират икономиката в бъдеще. В момента Германия продължава да е силна в традиционния промишлен сектор, но изостава спрямо Азия и САЩ по отношение на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност. За да навакса изоставането си, Германия трябва да увеличи средствата за НИРД от 3% до най-малко 3,5% от БВП.

Никъде необходимостта от преодоляване на финансовите затруднения не е по-голяма, отколкото в немския Energiewende (енергиен преход). За да успее да преодолее тези трудности, през следващите десетилетия са нужни повече от 30 милиарда eвро, или 1% от БВП, които да бъдат инвестирани ежегодно в мрежова инфраструктура, производство на възобновяема енергия, комбинирано производство на топлинна и електроенергия, както и технологии за съхранение на енергия. Докато някои от тези средства ще дойдат от публичните бюджети, по-голямата част от средствата ще трябва да бъдат осигурени от частния сектор.

За да достигне международните страндарти в цифровите технологии, Германия се нуждае от солидни инвестиции, които една добра регулаторна рамка може да насърчи. Регулаторна реформа е необходима също и в подкрепа и насърчаване на стартъпите - област, в която Германия е изключително слаба. Това се вижда в трудностите, с които се сблъскват такива компании при получаване на венчърен капитал.

Значително увеличаване на частните инвестиции е необходимо не само за Германия; това е от решаващо значение за възстановяването на Европа от продължаващата криза. Като се има предвид относителната икономическа мощ на Германия, страната има специална отговорност в насърчаване инвестициите в цяла Европа, включително чрез насърчаване на реформи в транспорта и енергетиката на европейско ниво, и в подкрепа на стимулите за иновации и дигитална модернизация.

Експертната комисия подкрепя плана на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер за прехвърляне на 300 милиарда евро от частния сектор към инфраструктурни проекти. Ако схемата е успешна, тя трябва да се превърне в постоянен европейски механизъм за инвестиции. Това ще изисква по-голямо финансиране в дългосрочен план за Европейския фонд за стратегически инвестиции, към който германското правителство следва да допринесе пряко.

Комбинацията от висок растеж, ниска безработица, благоприятни условия за финансиране, както и големите бюджетни излишъци в Германия, предоставят златна възможност пред страната. С увеличаване на инвестициите в инфраструктурата, с изграждане на една по-конкурентна образователна система и с подобряване на инвестиционния климат в страната, Германия може да постави икономиката си на една здрава основа за бъдещо развитие, като помогне на Европа да излезе от своите затруднения. Германия разполага с план; всичко, което е необходимо, е воля той да бъде приложен.

***

Г-н Гренцебах и екипът на Работилница за бъдеще България смятат, че изпълнението на този план предоставя изключителни възможности пред България. Страната трябва да се възползва от своята силна позиция като стабилна и фискално отговорна членка на ЕС и да се опита да привлече максимален брой немски инвестиции. България може да използва услугите на международни консултантски компании, които да договорят евентуални немски инвестиции в инфраструктурни проекти в страната, както и инвестиции в промишления и енергийния сектор. Приканваме българското правителство да прегърне тази възможност, като заимства опит от плановете за икономическо развитие в Германия, от които може да се възползва и България.

#Гренцебах #икономическоторазвитиенаГермания #немскиинвестицииБългария #ъзтановяванеиразвиетиенаБългария #РаботилницазабъдещеБългария #германскатаикономика

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square