Популяризиране на метода "Работилница за бъдеще"

Чрез своето име и дейност Работилница за бъдеще в България популяризира едноименния метод. Повече за него можете да прочетете тази статия на нашата страница. В нашата работа този метод бива прилаган за да се демонстрира на практика, как предложенията за решения на обществени проблеми, идващи от компетентни и ангажирани граждани могат да получат по-голяма чуваемост, без това да е свързано с промяна на техния социален и професионален статус. Работилница за бъдеще България също така показва, как по полезен и сравнително бърз начин могат да се формулират приоритети за бъдещето развитие на определена общност.

 

По време на конференция, организирана по метода работилница за бъдеще бяха формулирани обединяващи приоритети за бъдещето на страната ни. Конференцията участваха представители на екипа на сдружението. Поради разнообразния характер на техните квалификации, опит, социален и професионален статус, не се наложи привличането на допълнителни участници. Мнението на активни участници в събитията на работилницата бе взето под внимание, благодарение на материалите, отразяващи различните публични събития, организирани в рамките на проекта бъдещето на България. Креативната работа по време на конференцията включваше всички фази на метода работилница за бъдеще, а етапът на последващата обработка бе направен от модераторите - Радомра Иванова и Апостол Апостолов.

 

Работилница за бъдеще е метод, създаден от Робърт Юнг, Рюдигер Луц и Норберт Мюлер. Чрез него трябва да бъде развита фантазията с цел намиране на нови идеи и решения за социални проблеми.

Работилница за бъдеще представляват отговор и са в противовес на държавните планирания. Чрез тях трябва да бъде дадена власт на онези, които са засегнати от планирането. Така хората трябва да се превърнат от обект в субект на същото това планиране. Изхождайки от конкретния контекст на действие те трябва да си извоюват по- широки полета действия.

Работилницата за бъдеще е приложима навсякъде, където групи от хора имат проблеми, които не могат да бъдат решени с понастоящем наличните средства. Опитът показва, че този метод е подходящ за всякакви възрастови групи и хора с различна ниво на образование.

 

Този метод и особено оценяване от участници, които имат малък опит с креативното взимане на решения. Това са например младежи и деца. Прилагането на този метод в определени групи изисква интензивна подготовка и наблюдение от модератори.

 

Области на прилагане

 

Има различни видове работилници - от учене, през разрешаване на проблеми, намиране на идеи,  развитие на стратегии и комуникация. Това е  метод, който се стреми към събиране на идеи и решения на проблеми в рамките на определени въпроси. Едновременно убиват развивани проекти за бъдещето, цели и средства за организации. Прилагането се концентрира най-вече процеси и бива използвано от общини, местни ръководни структури и други. Този смисъл работилницата за бъдеще представлява метод за участие на гражданите.

Работилница за бъдеще се прилага в планирането на градовете, за да могат гражданите да участват в определено планиране, или за развитието на организации, за да могат сътрудниците да си поставят определени общи цели и ценности.

Сред основните цели на работилницата за бъдеще е осигуряването на достъп до решения, които преди това са били напразни търсени от участниците. Темата трябва да бъде разглеждана в перспектива и трябва да бъде подробно разгледана. Трябва да бъдат спечелени осигурени гледни точки към нея. Трябва да се развие усещане за бъдещето, като при това личността заема централно място. Необходимо е и да се постигне самопознание, който включва на страхове за бъдещето, постигане на лична самоувереност, увереност в собствените сили.

Различни фази на работилниците за бъдеще

 

Методът работилница за бъдеще има три основни фази както и една предварителна фаза и етап на последваща обработка.

 

Предварителна фаза: Започване/ ориентиране в ситуацията

 

Тук се образува определена група, като при това се създава атмосфера на Взаимно доверие. Това се постига чрез непринудени уговорки в рамките на групата, изясняване на общите интереси, както и методично и времево планиране на работилницата.

 

Оплакване/ критика

 

В тази фаза участниците изразяват несъгласие, критика, негативен опит спрямо определена тема. Те трябва да са сравнително свободни от принуда. Целта Тук е по-малко проблемите и повече събиране на материал за по-нататъшната работа. Този момент е подходящо изразяването на гняв, яд и разочарование. Така съзнанието е свободно за креативна, изпълнена с фантазия и конструктивна дейност работа във втората и третата фаза.

 

Фантазия/Утопия

 

Този момент е важна креативността на всеки отделен човек. Трябва да си мисля утопично. Началното изречение би могло да бъде "би било хубаво, ако...". Фрази убийци като например "Това е невъзможно" по възможност трябва да бъдат избягвани. Разрешено е и трябва да се фантазира. Изключително Полезен ли е брейнсторминг на карти за моделиране, които тогава, както при метода на модерацията, трябва да бъдат подредени по теми.

 

Реализация и практика

 

Това е етапа на свързване на първите две фази. Трябва да бъде преценено, какво е реалистично. Особено подходящи в този и привличането на квалифицирани специалисти. Някой може да ти ония екипи се отказват от външни експерти и определят самите участници като експерти в определена област. На този етап трябва да се упражняват различни процеси за планиране на проекти, за прокарване на обществени промени и за квалифициране в използването на циклични групови процеси.

 

Етап на последваща обработка

 

Предварителното обобщение бива подготвено от модератора. Целите, подходите и резултатите отново биват резюмирани и подредени. Под мотото: А сега накъде се обсъждат възможни допълнителни дейности за работилницата. Ако е необходимо се определят нови срещи. Накрая участниците обсъждат, как са усетили съвместно прекараното време.